Eyelash Glue

MSDS Eyelash Glue
MSDS Transparent Eyelash Glue

EYELASH GLUE Datasheet
TRANSPARENT EYELASH GLUE Datasheet